Služby daňového poradenství

 • daň z příjmu právnických osob
 • daň z příjmu fyzických osob
 • daň z přidané hodnoty
 • daň z nemovitostí
 • ostatní daně (dědická, darovací, z převodu nemovitosí a silniční)
 • mezinárodní zdanění
 • daňové plánování
 • spotřební daň

Daň z příjmu právnických osob

Poskytujeme veškerou právní pomoc a finančně ekonomické služby zaměřené na správné stanovení základu daně z příjmu právnických osob s využitím všech zákoných prostředku tak, abychom optimalizovali Váš daňový základ.

Našimi klinety jsou obchodní společnosti, neziskové a příspěvkové organizace.

Služby, které poskytujeme pro naše klienty jsou:

 • posouzení daňové uznatelnosti nákladů a správné zdanění výnosů s maximálním využitím zákonného osvobození
 • určení nezdanitelné části základu daně a jeho správné využití
 • upravení základu daně o položky snižující základ daně
 • daňové odpisování
 • odborná pomoc při registraci právnických osob
 • zastupování našich klientů před správcem daně v daňovém řízení, při daňové kontrole
 • odklad daňového přiznání do 30.6.
 • příprava daňového přiznání, podání daňového přiznání k dani z příjmu právnických osob
 • sledování veškerých termínu pro plnění povinnosti při podání daňového přiznání a při platbě daní

Daň z příjmů fyzických osob

Poskytujeme veškerou právní pomoc a finančně ekonomické služby fyzickým osobám podnikajícím i nepodnikajícím při sestavení daňového přiznání a přehledů pro správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojištovny.

Služby, které poskytujeme pro naše klienty jsou:

 • zajištění uplatnění veškerých zákoných slev na dani, nezdanitelných položek a položek snižujích základ daně
 • posouzení daňové uznatelnosti nákladů a správné zdanění výnosů s maximálním využitím zákonného osvobození
 • daňové odpisování
 • odborná pomoc při registraci fyzických osob
 • zastupování našich klientů před správcem daně v daňovém řízení, při daňové kontrole
 • odklad daňového přiznání do 30.6.
 • příprava daňového přiznání, podání daňového přiznání k dani z příjmu fyzických osob
 • příprava přehledů pro správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny
 • sledování veškerých termínu pro plnění povinnosti při podání daňového přiznání a při platbě daní

Daň z přidané hodnoty

Daň z přidané hodnoty je nejdůležitější nepřímou daní našeho daňového systému, zároveň tou nejsložitější a velice často novelizovanou. Správné nastavení režimu DPH může ušetřit nemalou část nákladů společnosti, tím zvýšit čistý zisk a v neposlední řadě má správné nastavení DPH zásadní dopady do cash flow.

Služby, které poskytujeme pro naše klienty jsou:

 • optimalizace povinností týkajících se DPH a s tím spojené dodavatelsko odběratelské vztahy
 • odborná pomoc při registraci k dani přidané hodnoty
 • zastupování našich klientů před správcem daně v daňovém řízení, při daňové kontrole
 • reverse charge
 • souhrnná hlášení
 • přenesení daňové povinnosti
 • pomoc při využití nárok na vrácení zahraniční DPH zaplacené v zahraničí
 • zajištění vrácení české DPH, kterou uhradila zahraniční společnost
 • posouzení možnosti využití skupinové registrace
 • příprava daňového přiznání, podání daňového přiznání k dani z přidané hodnoty
 • sledování veškerých termínu pro plnění povinnosti při podání daňového přiznání a při platbě daní

Daň z nemovitostí

Daň z nemovitostí se skládá ze dvou dílčích částí:

 • daň z pozemků
 • daň ze staveb

Poskytneme Vám veškerou odbornou pomoc při sestavení základu daně z nemovitostí s využitím všech zákoných prostředků.

Služby, které poskytujeme pro naše klienty jsou:

 • určení správného základu daně
 • upravení základu daně o položky osvobozené
 • zastupování našich klientů před správcem daně v daňovém řízení, při daňové kontrole
 • v případě potřeby zajištění znalce
 • příprava daňového přiznání, případné podání daňového přiznání k dani z nemovitosti
 • sledování veškerých termínu pro plnění povinnosti při podání daňového přiznání a při platbě daní.

Ostatní daně

Malé daně

Mezi tzv. malé daně řadíme:

 • daň z převodu nemovitostí
 • daň dědická
 • daň darovací

Objasníme Vám, kdo je poplatníkem těchto daní a v případě, že jim budete Vy, tak s využítím veškerých zákonných možností Vám poradíme jak stanovit co nejnižší daň.

Služby, které poskytujeme pro naše klienty jsou:

 • zajištění výpisu z katastru nemovitostí
 • stanovení základu daně
 • určení výše osvobození, koeficientu atp.
 • zajištění znalce při povinném určení ceny obyklé
 • zastupování našich klientů před správcem daně v daňovém řízení, při daňové kontrole
 • příprava daňového přiznání, podání daňového přiznání
 • sledování veškerých termínu pro plnění povinnosti při podání daňového přiznání a při platbě daní

Daň silniční

Silniční daň platí firmy a podnikatelé, kteří používají auto k výdělečné činnosti.

Daň silniční se vztahuje na silniční motorová vozidla a jejich přípojná vozidla používaná k podnikání nebo k jiné samostatné výdělečné činnosti. Bez ohledu na to, zda jsou používána k podnikání, jsou předmětem daně vozidla s největší povolenou hmotností alespoň 12 tun určená výlučně k přepravě nákladů a registrovaná v ČR.

Silniční daň se hradí zálohou po skončení čtrvtletí!

Služby, které poskytujeme pro naše klienty jsou:

 • určení poplatníka v případě, že vyplácí cestovní náhrady zaměstnavatel svému zaměstnanci za použití osobního automobilu
 • stanovení základu daně
 • určení výše osvobození a slevy na dani
 • výše a splatnost záloh
 • zastupování našich klientů před správcem daně v daňovém řízení, při daňové kontrole
 • příprava daňového přiznání, podání daňového přiznání
 • sledování veškerých termínu pro plnění povinnosti při podání daňového přiznání a při platbě daní

Mezinárodní zdanění

Poskytneme Vám poradenství v celé řadě daňových otázek týkajících se transakcí směřujících do země i ze země.

Služby, které poskytujeme pro naše klienty jsou:

 • pomoc při řešení otázky daňového rezidentsví
 • transfer pricing-převodní cena mezi spojenými osobami (mateřská společnost)
 • smlouvy o zamezení dvojího zdanění s jednotlivými zeměmi
 • založení a zdanění stálé provozovny v České republice a v zahraničí
 • nastavení srážkových daní

Daňoví rezidenti

V Česku zdaňují všechny své příjmy, ať už jim plynou z České republiky nebo ze zahraničí.

Daňoví nerezidenti

V Česku zdaňují pouze příjmy plynoucí ze zdrojů na území České republiky (tyto příjmy jsou taxativně vymezeny v § 22 zákona č. 586/1992 Sb, o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.