Daňové poradenství

DAŇOVÉ PORADENSTVÍ vs. ÚČETNÍ

  1. Daňový poradce ručí za svoji práci, protože mu to ukládá zákon a je pojištěn pro případ pochybení a vzniku škody. Účetní pak za chyby neručí.
  2. Pokud budete mít daňového poradce, tak si můžete prodloužit podání daňového přiznání. Z konce března se tato doba prodlužuje do konce června. S účetním toto nelze.
  3. Konzultace složitějších problémů s daňovým poradcem ušetří více peněz, než daňovému poradci za jeho rady zaplatíte.
  4. Účetní profese není v současnosti v ČR regulována žádným speciálním zákonem – účetní podnikají na základě živnostenského zákona.
  5. Daňové poradenství je vykonáváno na základě zákona č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky. Daňovým poradcem tak může být pouze osoba, která složí náročnou kvalifikační zkoušku, nemá pracovněprávní, služební nebo jiný obdobný poměr ke státnímu orgánu nebo orgánu územní samosprávy, do jehož působnosti patří kontrola a rozhodování ve věcech daní a která získala vysokoškolské vzdělání nejméně v rámci akreditovaného bakalářského studijního programu. Nad činností daňových poradců vykonává dohled Komora daňových poradců ČR v Brně.
  6. Daňový poradce musí být podle zákona pojištěn.
  7. Daňový poradce i jeho pracovník mají státem uloženou povinnost zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděli v souvislosti s výkonem daňového poradenství. Této povinnosti, a to i pro účely trestního řízení, je může zprostit pouze klient svým prohlášením, avšak i v tomto případě je daňový poradce povinen zachovat mlčenlivost, pokud je to v zájmu klienta. Účetní naproti tomu nemá povinnost mlčenlivosti a ve vztahu ke státu se jí tak nemůže dovolávat.
  8. Daňový poradce je z titulu své profese povinen chránit práva a oprávněné zájmy svého klienta. Je dále povinen jednat čestně a svědomitě, důsledně využívat všechny zákonné prostředky a uplatňovat vše, co podle svého přesvědčení a příkazu klienta pokládá za prospěšné. Je přitom vázán pouze zákony a dalšími obecně závaznými právními předpisy a v jejich mezích příkazy klienta.
  9. Daňový poradce disponuje znalostmi z mnoha oblastí práva, které s podnikáním a zaměstnáváním pracovníků souvisí.